KURUMSAL MÜŞTERİLER İLE TEDARİKÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR?

Bulutnet Teknoloji A.Ş. (ya da “Kuruluş”) olarak hizmet sunduğumuz bayilerimiz ve mal ve hizmet aldığımız kurumsal tedarikçi temsilcileri ve gerçek kişi tedarikçilerin kişisel verilerini iş ilişkilerinin tesisi ve sürdürülmesi, mal ve hizmet alımı ve satımı gibi ticari amaçlar işlemekteyiz.

Bu aydınlatma metni BULUTİNO olarak işlettiğimiz “www.bulutino.com" site ziyaretçilerini ve site üzerinden kuruluşumuzla iletişime geçen bireyleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitenin işletmecisine ve sahibine aittir.

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

 • Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Kişisel veriye dokunan çalışan: Görev tanımı gereği kuruluş namına ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen çalışanlar
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
 • Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • KVK: 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 • Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
 • Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
 • Ortak veri sorumlusu: Belirli kişisel verileri ortak olarak kullanan ve işleme yöntemleri ve amaçları üzerinden birlikte faaliyetler gerçekleştiren veri sorumlularını.
 • Bağımsız veri sorumlusu: Her hangi bir başka veri sorumlusundan bağımsız olarak kişisel verilerin işleme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren veri sorumlusunu ifade eder.

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

BULUTİNO, internet sitelerinin ziyaretçileri ve internet üzerinden sağladığı hizmetlerin kullanıcılarına ait kişisel veriler bakımından ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. BULUTİNO, veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir.

“Veri Sorumlusu” olarak künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan : Bulutnet Teknoloji A.Ş
Adres : Kazım Dirik Mh. Üniversite Cad. Meva Plaza 116/75 Bornova İzmir
İnternet Sitelerimiz: www.bulutino.com
Telefon : +90 850 307 6544
E-posta: [email protected]

4. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜN KAPSAMI NEDİR?

6698 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanunu’nu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir.

BULUTİNO olarak işbu “Aydınlatma Metni” ve “Gizlilik Politikası” ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

5. HANGİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ İŞLENMEKTEDİR?

Kurumsal müşteri temsilcileri, tedarikçi temsilcileri ve gerçek kişi tedarikçilerin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar ve diğer kategorindeki bilgileri ile felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlar ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, gibi özel nitelikli verilerini işlemekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz, tamamen ve doğrudan şirketin faaliyetleri ve şahsınızla olan sözleşme ile ilişkili olmak üzere;

Ticari faaliyetleri yürütmek,
İş sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak,
İş stratejilerini planlanmak ve yürütmek,
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerini yönetmek, 
Mekan güvenliğini sağlamak,
Sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
Yasal ve sözleşme kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmek,
Hukuki süreçleri yürütmek,
Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak,
Bayilik süreçlerini yürütmek,
Basınla ilişkileri yürütmek,
Kamuoyunu bilgilendirmek,
İş ilişkilerini yürütmek,
İş görüşmeleri yapmak,
İşlerin tamamlanmasını sağlamak,
Etkinliklere katılmak,
Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili işlemleri yürütmek,
Satış ve pazarlama işlemlerini yürütmek,
Bilgi, destek ve şikayet taleplerini takip etmek,
Teknik destek sağlamak,
İnternet servislerini işletmek,
Kullanıcılarına ait işlemleri yürütmek,
Bilişim altyapısını yönetmek,
Elektronik cihazları yönetmek, izlemek, denetlemek,
Veri güvenliğini sağlamak ve verileri arşivlemek,
İnternet erişim kayıtlarını tutmak,
Müşterilere ait dijital varlıkları ve hakları korunmak ve yönetmek,
Cari hesap açmak,
Ödeme ve tahsilat işlemlerini yürütmek,
amaçlarıyla işlenmektedir.

amaçlarıyla işlenmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Kişisel verileri, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen istisnalar dışında açık rızanızı alarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, çağrı merkezi, kapalı devre görüntüleme sistemleri, sosyal medya mecraları ve benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak topluyoruz.

BULUTİNO tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve bayilerimizin ve tedarikçilerimizin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olmak kaydıyla alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, sanayi standardı güvenlik önlemleri ile korunmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve Kuruluş içinde “Gizlilik Politikamıza” riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

8. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

BULUTİNO olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileri kural olarak, yurt içinde ve dışında kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye “Gizlilik Politikamızdan” erişebilirsiniz.

BULUTİNO, bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, yükümlülükleri veri aktarım sözleşmeleri ile bağıt altına almaktadır.

8.1 Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde;

 • Ticari faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki topluluk şirketleri, iş ortakları, iştirakler ile danışman firmalar ve benzeri hizmet tedarikçileri ile,
 • Tanıtım ve pazarlama amaçlarıyla basılı ve görsel basın ve internet mecralarında kullanılmak üzere bu alanda hizmet veren kuruluşlarla,
 • İş sürekliliğinin sağlanması, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren kuruluşlarla; 
 • Yasal ve yargı kararlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortakları, danışman firmalar, tedarikçiler gibi özel kurum ve kuruluşlarla ve kamu kurum ve kuruluşları ve yargı organları gibi yetkili mercilerle,
 • Elektronik posta, müşteri yönetimi, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi amacıyla bankalar, sigorta kuruluşları, bayilere ve bu alanda hizmet veren bilişim kuruluşları ile,
 • Araç takibi için bu alanda hizmet veren kuruluşlar ile,
 • Bilişim sistemlerinin altyapı, uygulama ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim alanında hizmet veren kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

8.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

BULUTİNO, internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır. Bu kapsamda,

 • Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ve,
 • Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Google ile,
 • Müşteri destek ve talepleri için ABD menşeli Tawk.to ile,
 • Dosya paylaşımı için ABD menşeli Google ve Wetransfer ile,
 • Uzaktan erişim için Almanya menşeli Anydesk ve Teamviewer ile,
 • Mobil işletim sistemleri ve birlikte gelen hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ile,
 • Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve Google ile paylaşılmaktadır.
 • Mail gönderimleri için Fransa menşeli SendinBlue ile paylaşılmaktadır.
 • SSL sertifika hizmetleri için ABD menşeli RapidSSL ile paylaşılmaktadır.
 • SSL sertifika hizmetleri için ABD menşeli TheSSLStore ile paylaşılmaktadır.
 • Domain kayıtları için Hollanda menşeli Realtime Register ile paylaşılmaktadır.
 • Domain kayıtları için Hindistan menşeli P.D.R Solutions ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 • Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 • Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 • Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 • Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy)
 • Anydesk (https://anydesk.com/en/privacy)
 • Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/)
 • Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 • Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
 • Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 • Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
 • Cloudflare (https://www.cloudflare.com/privacypolicy/)
 • Tawk.to (https://www.tawk.to/privacy-policy/)
 • Realtime Register (https://realtimeregister.com/other-products/privacy-protect/)
 • P.D.R Solutions (https://www.endurance.com/privacy/privacy)
 • Rapid Web Services (https://www.digicert.com/digicert-privacy-policy)
 • SendinBlue (https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/)

9. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kuruluş ticari faaliyetlerini yürütürken ilişki kurduğu müşteri ve tedarikçi gerçek kişiler ile müşteri ve tedarikçi kurumların temsilcileri ve gerçek kişilerin kişisel verilerini,

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
2004 sayılı İcra İflas Kanunu,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
4458 sayılı Gümrük Kanunu,
213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri
ve benzeri yasa, yönetmelik ve tebliğlere göre işlemektedir.

10. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak KVK’nun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. BİLGİ ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin Kişisel Veri Sahibi Başvuruları sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.